Isnin, 11 Mac 2013

JB Bil. 27 (September - Disember 2012)

Teori Falsafah Bahasa Asas Kesempurnaan Berbahasa
Mohd Rashid Md Idris
(hlm. 5 - 14)

Konstruksi Tuturan Direktif Generasi Muda Minangkabau Terkini:
Tinjauan Dari Perspektif Kato Nan Ampek
Ike Revita
(hlm. 15 - 34)

Aspek Budaya Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Jepun:
Satu Kajian Banding
Mohd Sukki Othman
Md Alif Redzuan Abdullah
(hlm. 35 - 43)

Analisis Akustik Berkomputer:
Grafem Gugusan Konsonan 'nc' Dan 'nj' Dalam Bahasa Melayu
Sato Hirobumi @ Rahmat
(hlm. 44 - 59)

Aspek Etimologi Dalam A Dictionary of The Malayan Language, Susunan William Marsden
S. Nathesan
(hlm. 60 - 76)

Peranan Karya Sastera Dalam Pemantapan Bahaswa Melayu:
Antara Kebebasan Penyair (Poetic Licence) Dengan Kesalahan Bahasa
Mashitah Taharin
(hlm. 77 - 88)

Pengaruh Bahasa Ibunda Terhadap Pemerolehan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar India
Adenan Ayob
(hlm. 89 - 106)

Kata Hubung 'Dan': Analisis Korpus Berkomputer
Mohd Ra'in Shaari
Sharipah Rafidah Syaid Mohammad
(hlm. 107 - 131)

Menjejaki Keberadaan Sumber Autentik Berbahasa Aceh
Nia Deliana
(hlm. 132 - 137)

Unsur Positif Remaja Melayu Dalam Aktiviti Tontonan Anime Dan Pembacaan Manga
Roslina Mamat
Farah Tajudin
Nor Shahila Mansor
(hlm. 138 - 152)

Unsur Motivasi Ekstrinsik Dalam Pembelajaran Bahasa Kedua Melalui Hierarki Keperluan Maslow
Vijayaletchumy Subramaniam
Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad
(hlm. 153 - 169)

Penterjemahan Nama Perniagaan Bahasa Cina Ke Dalam Bahasa Melayu
Goh Sang Seong
(hlm. 170 - 185)

Analisis Penceritaan Semula Pelajar Asperger Melalui Grafik Digital
Normaliza Abd. Rahim
Sr Siti Nur Aliaa Roslan
(hlm. 186 - 192)

Ahad, 10 Mac 2013

JB Bil. 26 (Mei - Ogos 2012)

Penggunaan Teks Sastera Sebagai Bahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa:
Pengaplikasian Teori Dan Prinsip Pragmatik
Ghani Ismail
Azman Che Mat
Rozlan Abdul Rahim
(hlm. 5 - 15)

Fenomena Campur Kod Dalam Bahasa Melayu Harian Mahasiswa Melayu
Noor Aina Dani
Mohd Asyrafful Syafiq Mohd Noor
(hlm. 16 - 30)

Asimilasi Bahasa Dan Kebudayaan Masyarakat Melayu Dalam
Kebudayaan Masyarakat Baba Dan Nyonya Di Melaka
Vijayaletchumy Subramaniam
Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad
(hlm. 31 - 40)

Tahap Kesediaan Sikap Guru-Guru Kesusasteraan Melayu Brunei Darussalam
Terhadap Penggunaan Pendekatan Pembelajaran Masteri
Dayang Aidah Jalin
Zamri Mahamod
(hlm. 41 - 64)

Rekonstruksi Sejarah Komuniti Sumbawa Di Pulau Lombok:
Kajian Dari Aspek Linguistik Diakronis
Burhanuddin M.Hum
(hlm. 65 - 79)

Pergeseran Bahasa Dalam Keluarga Sunda:
Kajian Atas Sikap Dan Nilai Pelajaran Di Sekolah
Muh. Abdul Khak M.Hum
(hlm. 80 - 95)

Kata Kerja Melalui Penerapan Kinestetik Pelajar Sekolah Rendah Di Nottingham, United Kingdom:
Satu Analisis Perbualan
Normaliza Abd Rahim
Siti Nur Aliaa Roslan
(hlm. 96 - 104)

Kata Perbilangan Adat Sebagai Cermin Kehidupan Masyarakat Adat Perpatih
Norhana Bakhary
(hlm. 105 - 119)

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Asing Dalam Kalangan Mahasiswa Antarabangsa Di IPTS Malaysia
Yong Chyn Chye
Vijayaletchumy Subramaniam
(hlm. 120 - 133)

Konotasi Dalam Bahasa Melayu Tapung
Fatmahwati Adnan
(hlm. 134 - 151)

Manifestasi Kuasa Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Bilik Darjah: Analisis Wacana Kritis
Ahmad Khair Mohd Nor
(hlm. 152 - 167)

Penggunaan Kata Ganti Nama Dalam Retorik Iklan: Satu Manifestasi Budaya Masyarakat Melayu
Siti Saniah Abu Bakar
(hlm. 168 - 180)

Penelitian Kata Bantu Bahasa Melayu Berasaskan Korpus Digital
Mohd Ra'in Shaari
Hamid Awang
Fazal Mohamed Mohamed Sultan
Zaharani Ahmad
(hlm. 181 - 192)
Ahad, 15 Januari 2012

JB Bil. 25 (Januari - April 2012)

Aspek Verbal dan Nonverbal dalam Komunikasi Melayu
Indirawati Zahid
(hlm. 3 - 20)

Kata Hubung dan: Pemerian Semula Berasaskan Analisis Nahu Wacana Fungsional
Idris Aman
Rosniah Mustaffa
(hlm. 21 - 45)

Kajian Fungsi Peribahasa Berunsurkan Manifestasi Alam dan Tanaman
Adenan Ayob
(hlm. 46 - 62)

Gejala Kepunahan Bahasa-bahasa Austornesia di Taiwan
Chong Shin
(hlm. 63 - 74)

Isu Kepupusan vs Kemandirian Bahasa Orang Asli di Malaysia
Muhammad Fadzeli Jaafar
Shaiful Bahri Md Radzi
(hlm. 75 - 90)

Analisis Kekerapan Penyerapan Nilai Murni dalam Pengajaran Bahasa Melayu
Hamid Awang
Mohd Ra'in Shaari
Fazal Mohamed Mohamed Sultan
Zaharani Ahmad
(hlm. 91 - 115)

Penggunaan Blog dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu
Ibrahim Ahmad
Shahidah Mahfodz
(hlm. 116 - 124)

Aspek Budaya dalam Penterjemahan Peribahasa: Analisis dalam Penterjemahan Peribahasa Arab-Melayu
Mohd Sukki Othman
(hlm. 125 - 133)

Penggunaan Bahasa Arab pada Pembungkusan Produk Makanan Halal Tempatan untuk Pasaran Antarabangsa
Mohd Azidan Abdul Jabar
(hlm. 134 - 160)

Sifat Tanda Pembelajaran Bahasa ke arah Keusahawanan
Noor Aina Dani
Mohd Faiz Sathivellu Abdullah
(hlm. 161 - 170)

Jumaat, 11 November 2011

PENYUNTINGAN BAHASA

Mohon perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu untuk meminda penggunaan istilah/kata dalam Bahasa Indonesia kepada Bahasa Melayu. Pendekatan proaktif ini dapat membantu dari segi pengurusan masa menyunting agar ke depannya lebih efektif serta menghematkan penggunaan kertas.Contoh:

Bahasa Indonesia Bahasa Melayu

mau mahu

yaitu iaitu

persentase peratus

karena kerana

majoritas majoriti

komunitas komuniti

bagian bahagian

etnis etnik

beda beza

uraian huraian

prajurit perajurit

coba cuba

politis politik

justru justeru

linguistic linguistik

ide idea

antar antara

bahwa bahawa

geografis geografi

metodologis metodologi

khawatir khuatir

peran peranan

fase fasa

kantor pejabat

pikiran fikiran


Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Ahad, 8 Mei 2011

JB BIL. 23 Mei - Ogos 2011

Prosidi Melayu dalam P&P Bahasa Melayu: Pembentukan Sahsiah dan Jati Diri
Indirawati Zahid
(hlm. 3 - 17)

Transitiviti pada Teks Pelajaran Kelas Tiga Sekolah Dasar di Indonesia: Pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik
Seri Malini
(hlm. 18 - 34)

Estetik Sajak Melayu
Sahlan Mohd Saman
(hlm. 35 - 45)

Penyelidikan Bahasa dan Sastera: Pelestarian Warisan Budaya
James T. Collins
(hlm. 46 - 64)

Perbandingan Peluasan Makna Pasangan Antonim 'Besar-Kecil' dan Pasangan Sinonim 'Cantik-Jelita': Satu Analisis Semantik Kognitif
Rozaimah Rashidin
Nurul Huda Mohd Saad
(hlm. 65 - 86)

Peribahasa dan Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat
Arbak Othman
(hlm. 87 - 114)

Penerapan Maklumat Label Diasistemik dalam Kamus Ekabahasa Bahasa Melayu-Indonesia
Ibrahim Ahmad
(hlm. 115 - 128)

Pendekatan Analisis Kontrastif dalam Terjemahan Teks Bahasa Sepanyol dan Bahasa Melayu
Salina Husin
Normaliza Abd. Rahim
Che Radiah Mezah
Adi Yasran Abdul Aziz
(hlm. 129 - 145)

Analisis Aspek Eksplikasi oleh Murid-murid Melayu dalam Pengajaran Tatabahasa Bahasa Inggeris
Vijayaletchumi Subramaniam
Che Ibrahim Salleh
Elangkovan Muthu
(hlm. 146 - 158)

Faktor-faktor Pemilihan Mempelajari Bahasa Asing dalam Kalangan Pelajar IPTA
Che Radiah Mezah
Sareepa Je Arwae
(hlm. 159 - 170)

Selasa, 15 Februari 2011

JB Bil.22 Januari - April 2011

Bahasa Melayu bukan Bahasa Universal: Perspektif Abad ke-17
Karim Harun


Keterikatan Leksikal Melayu dengan Bahasa Bajau: Satu Sorotan Awal
Saidatul Nornis Mahali


Pembelakangan Vokal Dialek Kelantan Berdasarkan Teori Koresponden Output-OutPut
Adi Yasran Abdul Aziz


Bahasa Melayu sebagai Lensa Identiti Budaya dalam Filem-filem Melayu:
Kedudukan yang Kian Terancam
Mohammad Mahdi Abas & Abu Hassan Hasbullah


Persepsi terhadap Peribahasa: Satu Kajian Kes
Mohd Ra'in Shaari & Luie Elis


Panggung Orkestra: Mantra Sabuk Mangir dan Jaran Goyang Banyuwangi
(Sebuah Asa yang Tertinggal dari Sastra Lisan)
M. Oktavia Vidiyanti


Nasionalisme, Ideologi Politik dan Perancangan Bahasa: Sanitisasi Pengaruh
Bahasa Asing dalam Bahasa Korea Utara dan Selatan
Lim Kim Hui & Yun Hyun Sook


Analisis Akustik Konsonan /-h/ dalam Kata Terbitan Berimbuhan {-an} /-an/
Sato, Hirobumi @ Rahmat


Sumbangan Kajian Analisis Kontrasitif dan Analisis Kesalahan dalam Bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Asing atau Kedua
Ab. Halim Mohammad


Penyumbangan Bahasa Lokal terhadap Bahasa Nasional Memantapkan Semangat Nasionalisme dalam Konteks Negara Brunei Darussalam
Azmi Abdullah

Selasa, 5 Oktober 2010

JB Bil. 21 September - Disember 2010

Analisis Laras Resipi Melayu
Ab. Razak Ab. Karim

Teori Kelahiran Bahasa serta Perkembangannya:
Satu Tinjauan Ringkas
Mohd. Sukki Othman

Kekaburan Makna dalam Retorik Iklan Radio
Siti Saniah Abu Bakar

Kesan Teknik Animasi dalam Pengenalan Perkataan Asas
Bahasa Melayu bagi Pelajar Antarbangsa China
Adenan Ayob

Struktur Semantik Kata Kerja Gerak Bahasa Melayu
Maslida Yusof

Sintaksis Kata Adjektif + - nya
Fazal Mohamed Mohamed Sultan

Kuasa Politik sebagai Indikasi Sikap Bahasa
Nor Hashimah Jalaluddin

Skema Imej Pemetaforaan Rasuah dalam Karya Sastera Melayu Klasik
Rozaimah Rashidin

Analisis Kata dan Frasa Nama dalam Bahasa Melayu Kokos
di Pulau Home, Australia
Raja Masittah Raja Ariffin

Stilistik: Pertemuan Disiplin Kritikan Sastera dan Linguistik
Sahlan Mohd. Saman

Pemerolehan Bahasa pada Kanak-kanak:
Satu Deskripsi Proses Berbahasa
Hoshaini Rosman

Ahad, 18 Julai 2010

JB Bil. 20 Mei - Ogos 2010

Komuniti Iban dan Melayu di Badau: Satu Tinjauan dari Aspek Bilingualisme
Ibrahim M. Shaleh

Kesesuaian Istilah Arab dalam Sistem dan Produk Perbankan dan Kewangan Islam di Malaysia
Mohd Azidan Abdul Jabar

Pronomina Persona Bahasa Dusun
Chong Ah Fok

Penerimaaan Bahasa Inggeris di Luar Bandar di Malaysia: Pengaruh Faktor Persekitaran
Marylna Maros dkk

Mengajar Bahasa dengan Bahasa Santun
Abdul Hamid Mahmood

Persepsi Pelajar Bumiputera dan Bukan Bumiputera terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di Sarawak
Zamri Mahmod dkk

Pengajaran Tatabahasa di Beberapa Buah Sekolah Rendah Kebangsaan di Malaysia: Satu Tinjauan
S. Nathesan

Bahasa sebagai Asas Jati Diri Bangsa: Isu, Cabaran dan Upaya Pelestariannya
Awang Sariyan

Lingua Franca Suku Kaum di Sarawak
Mohammed Azlan Mis

Isnin, 8 Jun 2009

PANDUAN PENERIMAAN ARTIKEL

JURNAL BAHASA mengalu-alukan tulisan ilmiah tentang bahasa. Hasil kajian kritis dan penyelidikan akan dipertimbang untuk diterbitkan. Artikel hendaklah mengikut format yang berikut:
i) Jarak langkau tunggal, saiz taip 12 poin dengan menggunakan rupa taip Times New Roman.
ii) Jumlah muka surat tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 30 termasuk jadual, gambar rajah, ilustrasi dan senarai rujukan lengkap dengan menggunakan kertas A4 atau sebanding.
iii) Petikan yang diperoleh daripada laman Internet bagi menyokong idea penulis seharusnya dinyatakan tarikh dan tahun petikan itu diakses.
iv) Artikel hendaklah asli tidak pernah diterbitkan dalam mana-mana prosiding, monograf dan jurnal terbitan serantau.

Sila kirimkan artikel tuan/puan kepada Sidang Editor Jurnal Bahasa melalui e-mel berikut: editor_bahasa@yahoo.com

Isnin, 20 April 2009

JB Bil. 19 Januari - April 2010

Pantun Sabah: sebagai medium pelestarian budaya Melayu
Dr. Saidatul Nornis Hj. Mahali

Perancangan model pengajaran bahasa berasaskan web
Tri Wahyu Retno Ningsih

Manfaat pengelasan ilmu makna dari sudut semantik dan pragmatik
Dr. Adenan Ayob

Kajian bahasa Melayu dalam komunikasi silang budaya: 
analisis linguistik kognitif laporan pasaran saham
Dr. Imran Ho-Abdullah

Hubungan falsafah bahasa dengan kajian terjemahan
Dr. Ida Ayu Made Puspani

Permainan dan simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa
dalam kalangan guru-guru dan murid-murid 
Dr. Vijayaletchumy Subramaniam 

Kosa ilmu teori dan konsep variasi bahasa: suatu tinjauan
Dr. Ibrahim Haji Ahmad

Akomodasi  pertuturan dari Bahasa Iban ke Bahasa Iban
Dr. Chong Shin


Khamis, 11 Disember 2008

Cadangan Pembaikan

Bagi memastikan masa menunggu menulis diminimumkan, sidang editor JB telah mengambil langkah proaktif iaitu menambah ruang himpitan artikel dari 120 muka surat ke 150 muka surat setiap edisi terbitan. Perubahan ini akan dilaksanakan setelah tamat kontrak antara DBP dengan syarikat percetakan. Terma cadangan ini sudah dikemukakan kepada pihak berkenaan.
Penulis juga dialu-alukan untuk memberikan pandangan dari segi reka letak dan perkara lain yang difikirkan wajar bagi meningkatkan persembahan jurnal ini.


Mohd Azurin Othman

Rabu, 3 Disember 2008

JB Bil. 16 Jan - April 2009

Syarat koda dan kepelbagaian dialek Melayu: analisis teori optimaliti
Dr. Zuraidah Jantan
Prof. Dr. Zaharani Ahmad

Aras hubungan bentuk tanda dan referen dalam puisi Melayu tradisional
Prof. Madya. Dr. Indirawati Zahid

Perihal kata leksikal dan ungkapan unik dalam bahasa Melayu Kokos
Dr. Hajah Raja Masittah Raja Ariffin

Faktor-faktor penanda kesantunan dalam permintaan berbahasa Minangkabau: kajian pragmatik
Ike Revita

Aliran tematik penulisan pelajar prasiswazah berkemahiran bahasa Inggeris terbatas
Dr. Rosniah Mustaffa
Prof. Madya Dr. Idris Aman